Tiếng Việt
Tiếng Việt
English
English
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

(Cập nhật đến ngày 01/08/2019)

Một số điểm lưu ý:

1- Các doanh nghiệp kiểm toán có tên sau đây đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập số 67( Trừ trường hợp bị đình chỉ, bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, bị tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán).

2-  Bộ Tài chính cập nhật và công khai Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán bị đình chỉ, bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán bị tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Các Danh sách này được cập nhật định kỳ và công khai thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Link:danhsach.pdf

Nguồn: www.mof.gov.vn.

 

SEARCH

Support

Accounting Services

Tax Consulting Services

My status

PARTNERS

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

POLL

How is this website
 

STATISTICS

We have 9 guests online

Counter Visits

557296

bottom-English

© 2009 Copyright KSi Viet Nam Auditing Company Ltd